Skip to content

Föreningen som remissinstans och remissvar

På grund av lagstiftarnas ökade aktivitet på försäkringsområdet har Föreningen getts möjlighet att lämna remissvar avseende ett stort antal statliga utredningar. Föreningens synpunkter har efterfrågats och ofta har Föreningens aktuariella synpunkter påverkat beslutsfattarna. Exempel på vad remissvaren kan avse följer här nedan.

 •  Personförsäkringslag
 •  Försäkringsverksamhetskommitténs delbetänkanden
 •  Försäkringsmäklare
 •  Skadeförsäkringslag
 •  Pensionsrättigheter och bodelning
 •  Försäkringsföreningar
 •  Ny försäkringsavtalslag
 •  Betänkanden från Försäkringsutredningen
 •  Försäkringsrörelse i förändring
 •  Placeringsregler i försäkringsbolag
 •  Förmånsrätt för försäkringsfordringar
 •  Års- och koncernredovisning enligt EG-direktiv
 •  Patientskadelagen
 •  PM om diskonteringsränta vid beräkning av livförsäkringsavsättningar
 •  Placeringsutredningens betänkanden

Vill du läsa de remisser som SAf arbetat fram de senaste åren kan du se nedan.

——————————————————————————————————————————————