Skip to content

Etiska kommittén

Etiska kommitténs syfte är att:

  • Vara Aktuarieföreningens beslutande organ i etiska frågor
  • Fungera som Aktuarieföreningens Disciplinära Kommitté enligt stadgarnas § 14

Uppgifter

Etiska kommittén skall hålla minst ett protokollfört möte per år. Protokollen ska arkiveras på Aktuarieföreningens kansli.

Enligt stadgarnas § 13 är följande fastställt vad gäller Etiska kommitténs uppgifter:

  • Att utveckla riktlinjer och tolkningar samt fatta beslut i etiska frågor av vikt för föreningen eller dess enskilda medlemmar
  • Enligt stadgarnas § 14 följer även att Etiska kommittén skall:
  • Utreda klagomål rörande föreningsmedlem och träffa beslut om eventuell åtgärd i ärandet
  • I enlighet med kommitténs instruktion som beslutades på föreningens årsmöte skall den även:
  • Bistå utbildningsutskottet vid utformning och genomförande av utbildning av medlemmarna i etiska frågor.

Instruktionen finns att läsa här.

Ledamöter

Den Etiska kommittén skall bestå av minst tre ledamöter och högst sex ledamöter, vilka väljs för en period om fyra år. En ledamot ska vara diplomerad medlem eller röstberättigad medlem med meriterande erfarenhet från försäkrings- och/eller högskoleverksamhet. Minst hälften av ledamöterna ska vara diplomerade. Ledamot kan väljas om, men får tillhöra den etiska kommittén högst åtta år i följd.

Etiska kommittén har för närvarande samma medlemmar som Diplomnämnden.