Skip to content

Internationellt

Aktuarier samarbetar världsomspännande. Här finns beskrivning av hur samarbetet är uppbyggt och aktuell information om konferenser etc.

Föreningen har hållit god kontakt med systerföreningarna i övriga Norden. Ofta har representanter för de olika grannländernas aktuarieförening informerat om olika skeenden med aktuariell anknytning i respektive land. Vidare har Föreningen vid flera tillfällen inbjudit fördragshållare från utomnordiska länders aktuarieföreningar.

Här hittar du
Den Norske Aktuarforening
Den Danske Aktuarforening
Suomen Aktuaariyhdistys

IAA
AAE

Arbete inom IAA, AAE och CERA

Föreningen ser gärna att intresserade medlemmar deltar i kommittéer i IAA, AAE och CERA. Här finns en lista med föreningens representanter och vakanta positioner. Anmäl intresse till styrelsen genom att skriva till kansli@aktuarieforeningen.se.

Ersättning för resor för internationellt arbete

Styrelsen vill främja att fler medlemmar aktivt deltar i det löpande arbetet i de internationella aktuariella föreningarna (t.ex. IAA eller AAE).

Som delegat kan man ansöka om medel från Svenska Aktuarieföreningen för att bekosta nödvändiga resor, hotellnätter och måltider i samband med deltagande i internationella gruppers möten. 

Det är Svenska Aktuarieföreningens styrelse som godkänner en ansökan om resemedel i samband med ett möte. Godkännande ska ske i förväg, innan mötet. 

En delegat kan maximalt erhålla resemedel om 10 000 kr per budgetår från föreningen. 

Ansökan om resemedel ska göras enligt mallen i Appendix A i Instruktion för internationellt arbete.