Skip to content

Skadeförsäkringsnämnden

Skadeförsäkringsnämndens uppgift är att

– för Aktuarieföreningen utveckla aktuarieprofessionens syn på skadeförsäkringsfrågor med ett svenskt perspektiv
– samarbeta med och stödja arbetsgrupper, utskott och övriga nämnder inom Aktuarieföreningen
– stödja Aktuarieföreningens representant i internationella organ med aktuariell anknytning inom skadeförsäkringsområdet, såsom arbetsgrupper inom AAE och IAA
– upprätthålla kontakt och dialog med Finansinspektionen, Svensk Försäkring, Rådet för finansiell rapportering och andra relevanta fora
– följa den nationella och internationella utvecklingen på redovisningsområdet av relevans för skadeförsäkring
– främja informationsspridning mellan medlemmar inom Svenska Aktuarieföreningen

Instruktionen för skadeförsäkringsnämnden finns här.

Sammansättning

Samtliga medlemmar i Aktuarieföreningen som förordnats som ansvarig för aktuariefunktionen, i ett företag som bedriver skadeförsäkring, erbjuds medlemskap i skadeförsäkringsnämnden.

I det fall företaget har ingått ett uppdragsavtal avseende samtliga uppgifter i aktuariefunktionen erbjuds medlemskap i nämnden istället till en av dem som utför uppgifter i aktuariefunktionen hos uppdragstagaren under förutsättning att hon eller han uppfyller villkoren för behörighet att ansvara för aktuariefunktionen, samt är medlem i Svenska Aktuarieföreningen.

Andra medlemmar verksamma på revisionsbolag, myndigheter eller andra bolag kan bli ledamöter i nämnden efter beslut av Aktuarieföreningens styrelse på förslag av nämndens ordförande.

Medlemskap i nämnden, som är frivilligt, är belagt med en särskild avgift. Avgiften fastställs av SAf:s styrelse.

Ordförande sedan 2021-09-01 är Alexander Eriksson på FCG.