Skip to content

AAE

Actuarial Association of Europe (AAE)

Etablerades 1978 för att föra samman de olika aktuarieföreningarna inom EU för att representera aktuarieyrket i diskussioner med institutioner inom EU rörande existerande och föreslagna lagkrav inom EU, som har aktuariell anknytning eller påverkan på yrkesrollen. AAE hade tidigare namnet Group Consultatif.

Man verkar numera även som ett diskussionsforum för aktuarieföreningar över Europa. Det finns 34 föreningar från olika länder representerade i AAE, däribland Svenska Aktuarieföreningen.

Läs mer på deras hemsida

Publikationer och Actuarial standards (ESAP1) finns här

Historia: Svenska Aktuarieföreningen och Groupe Consultatif (nu AAE)

Då EES-avtalet ratificerats och trätt i kraft den 1 januari 1994 erhöll Föreningen observatörsstatus i Groupe Consultatif. Detta innebar att Föreningen kunde sända en observatör till Groupe Consultatifs möten och att Föreningens medlemmar fick rätt att delta i gruppens seminarier. Observatörsstatusen innebar att Föreningen dels fick betala en årsavgift till Groupe Consultatif och att Föreningen blev bunden av alla dåvarande och framtida överenskommelser inom gruppen. Denna grupp inom EU bildades ursprungligen för att ge representanter för de olika medlemsländernas aktuarieföreningar möjlighet till informella diskussioner. Gruppen har sedan blivit en form av remissinstans för EUs kommissions utredningsarbete inför de olika försäkringsdirektiven. Då Sverige den 1 januari 1995 blev fullvärdig medlem i EU fick den svenska föreningen som medlem delta i Groupe Consultatifs möten samt de olika underkommittéerna.

Förutom under årliga möten skedde arbetet inom Groupe Consultatif i underkommittéer. Föreningens styrelse utser medlemmar och suppleanter i Groupe Consultatif samt Freedoms and General Purpose Committee, Insurance Committee, Pensions Committee, Financial Risk Committee samt Education Committee. Föreningens ordförande har varit Föreningens representant i Groupe Consultatif. De olika kommittéerna har beroende på vilka frågor som varit aktuella sammanträtt en eller flera gånger per år. Detta har inneburit resor för deltagarna. Finansieringen av dessa resor har skett utanför Föreningens budget. Under september 1998 stod Föreningen som arrangör för Groupe Consultatifs årsmöte. Antalet gäster inklusive medföljande personer uppgick till ca 110. Under år 2001-2002 har Alf Guldberg varit ordförande i Groupe Consultatif.

Inom EU har arbete med utformning av nya lagregler på försäkringsområdet fortsatt. I samband härmed har Föreningen besvarat ett antal remissförfrågningar från Groupe Consultatif samt deltagit i framtagandet av rapporter med anknytning till aktuariell verksamhet inom Europa.

Många försäkringsbolag var intresserade av gränsöverskridande försäkringsverksamhet i andra länder inom EU. Det blev möjligt att försäkringsgivare i ett land kunde sälja försäkringar i ett annat. För de övervakande myndigheterna betydde detta att de regler som gällde i försäkringsgivarens land skulle mer eller mindre automatiskt bli godkända i det land där försäkringen såldes. Denna hemlandskontroll jämställde Sverige med ett stort antal europeiska länder. En del av kontrollen avsåg kompetensen hos dem som gjorde beräkningar av reserver mm.

Det ömsesidiga erkännandet av aktuarier inom EU blev en viktig fråga. Arbetet med att möjliggöra denna form av erkännande inom EU skedde inom Groupe Consultatif. Utvidgning av det internationella samarbetet har diskuterats att även omfatta större delen av resten av världen efter initiativ från framför allt USA och Kanada som tidigare haft klara regler för aktuariernas gränsöverskridande verksamhet. Dessa länder har dessutom haft regler för aktuarieverksamhet avseende Nordamerika.