Ansvarig aktuarie

Det tidigare begreppet ansvarig aktuarie har kommit att bli något ålderdomligt med anledning av ny lagstiftning.

Finansinspektionen skriver att:
De försäkringstekniska utredningarna och beräkningarna i ett försäkringsföretag ska utföras under överinseende av en eller flera aktuarier. Kompetenskraven för (läs ”ansvarig”) aktuarie framgår av Försäkringsrörelselagen (2010:2043) 10 kap. 18 § och preciseras i FFFS 2015:8.

Vad gäller utbildningskraven för en (läs ”ansvarig”) aktuarie sker prövningen för närvarande dock enbart utifrån Försäkringsrörelselagens krav på insikt och erfarenhet. FI kan medge undantag från dessa krav.

I FFFS 2015:8 kan man bland annat läsa att:

En person som ansvarar för aktuariefunktionen ska ha tillräckliga
språkkunskaper med hänsyn till funktionens uppgifter.

En person som ansvarar för aktuariefunktionen ska vid ett svenskt universitet eller en svensk högskola ha fullgjort en grundutbildning som omfattar minst 120
hp i matematik och matematisk statistik, varav minst 45 hp i vardera ämnet.

Grundutbildningen enligt ovan ska omfatta eller vara kompletterad med

  1. fullgjorda kurser i svensk försäkringsredovisning och svensk försäkringsjuridik,
    och
  2. fullgjorda kurser i livförsäkringsmatematik, skadeförsäkringsmatematik och
    finansiell matematik av sådan omfattning som är lämplig med hänsyn till
    funktionens uppgifter.

Mer information finns på Finansinspektionens hemsida