Skip to content

Ansvarig för aktuariefunktionen

Försäkringsrörelselagen (2010:2043) 10 kap. 4 § anger att varje försäkringsföretag ska ha en aktuariefunktion. I 10 kap. 18 § specificeras funktionens uppgifter i stora drag. Vilka kunskaper och erfarenheter som krävs av den som ska utföra uppgifter i funktionen beskrivs där i allmänna ordalag. Kraven preciseras i detalj i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd FFFS 2015:8, 9 kap. 8-16 §§.

Texten uppdaterad 12 januari 2021 och lagstiftning och krav kan ha ändrats sedan dess.