Skip to content

Bli medlem

Nya kompetenskrav från 2022-01-01

Styrelsen har beslutat om nya kompetenskrav och övergångsregler som träder i kraft 2022-01-01. Detta för att harmonisera med krav från AAE (och IAA). De nya kompetenskraven finns här, och de gamla här.

I korthet erbjuds två olika typer av medlemskap (för fullständig information se våra stadgar):

 • Röstberättigad medlem
 • Diplomerad medlem

Se vidare information avseende kursen Grundläggande Försäkringsmatematik.

Föreningen kan även utfärda CERA-certifikat. CERA står för Certified/Chartered Enterprise Risk Analyst/Actuary. Se gärna följande länk för ytterligare information www.ceraglobal.org. Kompetenskrav för CERA certifikat finns här.

Börja med att fylla i e-formuläret

Om du inte innehar någon typ av medlemskap i föreningen vänligen börja med att fylla i vårt e-formulär genom att klicka här. Efter att du har fyllt i e-formuläret måste du sedan skicka in handlingar enligt vad som beskrivs nedan.

Ansökningshandlingar beror på typ av medlemskap som söks

Ansökan om medlemskap görs genom att fylla i ansökningshandlingar enligt nedan (notera olika handlingar beroende på typ av medlemskap som ansöks om). Kompetenskraven för respektive medlemskap framgår av mallarna.

Handlingarna skickas i pdf-format till medlemskap@aktuarieforeningen.se. Ange ditt namn och medlemskapstyp i rubriken. Vänligen skicka inga fysiska pappershandlingar.

Ansökan om röstberättigat medlemskap

Välj en av de två nedanstående blanketterna:

 • Jag har läst minst 120 hp och vill ansöka om röstberättigat medlemskap här. Vänligen bifoga ett studieintyg där det framgår vilka kurser du har slutfört.
 • Jag vill ansöka om röstberättigat medlemskap genom rekommendation här.

Heltidsstuderande kan ansöka om röstberättigat medlemskap till rabatterad medlemsavgift under studietiden. För att ha rätt till rabatterad medlemsavgift, vänligen bifoga kopia på studentlegitimation. Kompetenskraven för studentmedlemskap är detsamma som för röstberättigat medlemskap.

Ansökan om diplomerat medlemskap

För diplomerat medlemskap kan ansökan göras enligt

 • de äldre reglarna (mall här)
 • de nya reglerna (mall här)

När du ansöker om diplomering, vänligen kontrollera att samtliga handlingar enligt nedan finns bifogade:

 • Ifylld mall enligt ovan
 • Betygsutdrag som styrker genomförande av kurser som upptagits i ansökningsmallen
 • Examensbevis
 • Diplomarbete
 • Information om vilket år man genomfört seminarium avseende professionalism och etik
 • Kortfattat CV inklusive arbetsgivarintyg som styrker nödvändig arbetslivserfarenhet
 • Fullständiga personuppgifter och kontaktdetaljer

Ansökan om diplomerat medlemskap enligt Mutual Recognition Agreement

Om du är diplomerad medlem i en annan aktuarieförening går det ofta att bli diplomerad medlem i en annan förening genom mutual recogonition. Vid ansökan om diplomerat medlemskap enligt Mutual Recognition Agreement vänligen bifoga följande handlingar:

 • Intyg från hemföreningen om diplomerat medlemskap
 • Kortfattat CV
 • Kort ansökningsbrev på svenska

Föreningens behandling av ansökan

En inskickad ansökan kommer att bedömas av Svenska Aktuarieföreningens diplomnämnd.

Beslut om medlemskap fattas av föreningens styrelse och sökanden meddelas om detta via föreningens kansli.

Handläggningen kan ta 1-3 månader beroende på arbetsbelastning och när möten är inplanerade. För att undvika fördröjningar i handläggningen är det viktigt att ansökan är komplett enligt ovan.

Samtycke om personuppgiftsbehandling

Genom att ansöka om medlemskap i föreningen samtycker du till att föreningen hanterar dina personuppgifter (t.ex. kontaktuppgifter, adress, email, mm) i medlemsregistret för den löpande förvaltningen av föreningen samt att föreningen går igenom handlingar (betyg, studieutdrag, mm) som skickas in som bilagor till ansökan för att bedöma ansökan.

Etiska riktlinjer

Svenska Aktuarieföreningen är anslutet till AAE’s Code of Professional Conduct. En konsekvens av detta är att föreningens medlemmar är bundna av denna kod.

Meddelande från IAA/ASTIN:

ASTIN Board would like to invite each of you to join ASTIN. You will find many benefits of joining the ASTIN Section such as up-to-date research in the area of non-life, upcoming conferences at reduced rates, network of members with common interest, among other things.

When you renew your local actuarial association’s membership, you can select to join ASTIN for a specified fee each year. Please check your local actuarial association for such details. Alternatively, you can visit the ASTIN Section link of the IAA website (provided below) to join.

www.actuaries.org