Skip to content

Aktuariepriset

Försäkringsbolaget SCOR Sweden Re har i samband med sitt 100 års-jubileum 2014 valt att instifta ett pris om 25 000 kr för årets bästa diplomarbete. Med diplomarbete avses det självständigt utförda arbete som skall skicka in som en del av ansökan om diplomerat medlemskap i Aktuarieföreningen. Pristagaren kommer årligen att väljas av en priskommitté utsedd av Aktuarieföreningens styrelse.

Priset delades ut första gången under 2014. Utdelning sker vid SCOR Sweden Re’s årliga konferens, som vanligen hålls under hösten. Med priset har SCOR Sweden Re infört samma tradition som finns hos flera systerbolag utomlands, där man årligen delar ut aktuariepris.

Detta ger Aktuarieföreningen möjlighet för att framhäva kvalitén på de diplomarbeten som skickas in till föreningen och ger samtidigt ökat fokus på det diplomerade medlemskapet, som motsvarar höga internationella krav.

Val av vinnande arbete

Under våren kontaktar priskommittén alla möjliga kandidater till aktuariepriset. Möjliga kandidater är personer, som har presenterat och fått godkänt diplomarbeten under de senaste tre år åren. För utdelningen i 2014 gäller det diplomarbeten som presenterats i perioden 1. Juli 2011 – 30. Juni 2014. Författare till arbeten väljer själva om de vill delta. Perioden på tre år vald för att säkra ett tillräckligt antal kandidater och ger samtidigt varje kandidat möjlighet att delta tre gånger.

Det är tidpunkten för presentationen av ett diplomarbete som är avgörande för om en kandidat kan delta i tävlingen. Det är därmed inte tidpunkten för diplomering som är avgörande, och det är inte ett krav att man skall ha fått sitt diplom för att delta.

Fristen för deltagande löper ut 30 Juni och samtidigt träffas priskommittén för att påbörja sitt arbete. Varje diplomarbete läses igenom av minst två medlemmar av priskommittén, som värderar varje uppsats utifrån kriterierna:

  • Kvalité
  • Tydlighet
  • Presentation
  • Relevans för andra aktuarier

Priskommittén har för eget bruk utarbetat en närmare specifikation av dessa fyra kriterier.

I mitten av augusti träffas priskommittén och går igenom samtliga inlämnade diplomarbeten. Därefter väljs de två till tre bästa diplomarbetena, som sedan läses igenom av alla medlemmar i priskommittén.  I slutet av augusti träffas priskommittén en sista gång och väljer årets vinnare. Denna och övriga kandidater kontaktas direkt av priskommittén, som också meddelar namnet på årets vinnare till SCOR Sweden Re och Aktuarieföreningens styrelse. Alla parter har tystnadsplikt fram till konferensen. Information om det vinnande arbetet förmedlas efter konferensen även till Aktuarieföreningens medlemmar via föreningens medlemsmöten och andra informationskanaler.

Om priskommittén finner att inget av diplomarbeten uppfyllar kraven för tilldelning av priset, kan den välja att ej utdela priset.

Priskommittén

Priskommittén har 3 – 5 medlemmar, som antingen skall inneha diplomerat medlemskap i föreningen eller ha publicerat vetenskapliga arbeten i försäkringsmatematik eller relaterade områden på hög akademisk nivå.

Priskommittén har för närvarande 3 medlemmar:

Gunnar Andersson, ordförande.  Gunnar är  Fil. Dr. i matematisk statistik, f.d. adjungerad professor i matematisk statistik vid KTH, vd för ActStrats AB, ordförande i Försäkringstekniska forskningsnämnden och ordförande i Cefin. Gunnar har även varit vd i Nordea Liv och KP samt vice vd i Folksam. Han är för närvarande också styrelseledamot i Sjunde AP-fonden samt är en efterfrågad föreläsare inom försäkringsteknik. Gunnar har diplomerat medlemskap.

Harald Nöjd, ledamot. Fil kand i matematisk statistik från Stockholms Universitet och diplomerad medlem av Svenska Aktuarieföreningen. Arbetar på SEB Pension och Försäkring som ansvarig för aktuariefunktionen.

Erik Hevreng, sekreterare. Fil kand i matematisk statistik från Stockholms Universitet och diplomerad medlem av Svenska Aktuarieföreningen. Jobbar på If skadeförsäkring med privat försäkring. Var föreningens ordförande 2005-2007.