Skip to content

Utbildning

Nya kompetenskrav från 2022-01-01

Styrelsen har beslutat om nya kompetenskrav och övergångsregler som träder i kraft 2022-01-01. Detta för att harmonisera med krav från AAE (och IAA). Nya kraven finns här. Tills 2022-01-01 gäller gamla regler som återfinns på sidan Bli Medlem.

Aktuarieprogrammet

För den som är intresserad av aktuarieyrket finns sedan våren 2002 ”Aktuarieprogrammet” att läsa vid Stockholms Universitet (=Masterprogrammet i Försäkringsmatematik). Det är en påbyggnadsutbildning som vänder sig till dem som redan har grundläggande matematisk examen (t.ex. kandidatexamen i matematisk statistik), såväl studenter i slutet av sin utbildning som yrkesverksamma försäkringsmatematiker.

Programmet är utformat i samråd med Svenska Aktuarieföreningen med målsättningen att den studerande efter genomgången utbildning ska uppfylla utbildningsdelen av kraven för diplomering. Mer information hittar du på universitetets hemsida om aktuarieprogrammet.

Cera Certifiering

SAf är medlem i CERA Global Association och har enligt avtal rätt att utfärda CERA diplom (certifikat). Diplomet (certifikatet) är bevis på att man har uppnått de krav som organisationen föreskriver. Grundförutsättningen för diplomering (certifiering) är att man är diplomerad aktuarie. Dessutom ska man ha fullgjort det föreskrivna utbildningskravet samt skrivit en uppsats motsvarande minst 100 timmars arbetsinsats för en erfaren aktuarie.

När det gäller utbildningsdelen kan man gå de sex utbildningsmoduler som ges av EAA, European Actuarial Academy. Utbildningen handlar till stor del om risk – identifiering, modellering, mätning, aggregering och hantering av risk.

Det finns idag cirka 3 000 CERA certifierade personer i världen. Efterfrågan på kompetensen är stor främst inom bank- och försäkring men även i näringslivet i övrigt.

Det var tidigare möjligt att läsa de tre kurserna, Riskhantering i bank- och försäkring, Riskvärdering och riskhantering och Portföljteori och riskvärdering på KTH som alternativ för att uppnå utbildningskravet inom CERA. Den förstnämnda kursen är för närvarande stängd, men de övriga två går att läsa om du är inskriven för utbildning på KTH. Dock har möjligheten att läsa fristående kurser på KTH upphört. Aktuarieföreningen arbetar för att kunna erbjuda kurserna som uppdragsutbildningar, men i nuläget är det oklart när som kommer att kunna ske.

Mer om CERA finns att läsa här.

Kontinuerlig Yrkesutveckling för Aktuarier (CPD)

CPD (tidigare KYA) kommer från det engelska Continuing Professional Development och kan definieras som utveckling av kunskap och tekniska, yrkesmässiga och personliga färdigheter under en aktuaries yrkesverksamma liv. Föreningen rekommenderar alla aktuarier att föra en egen CPD-logg. Följande punkter är därvid viktiga att beakta:

• CPD avser utveckling av aktuariella tekniska färdigheter, färdigheter inom angränsande områden, affärs- och ledningsförmåga, professionalism och personliga färdigheter såsom förmåga till kommunikation och till självständigt tänkande.
• En aktuaries studieperiod är inledningen till en livslång utvecklingsprocess och ett livslångt lärande.
• Det är den enskilde aktuariens ansvar att planera sitt eget utvecklingsprogram. Olika behov kan här uppstå under olika stadier av aktuariens yrkesmässiga liv.
• I planeringen av sitt utvecklingsprogram bör aktuarien beakta bevarande, fördjupning och breddning av sina kunskaper och sin förmåga.
• För många aktuarier kommer utvecklingsprogrammet huvudsakligen att vara en del av den utveckling som överenskoms med aktuariens chef.

Svenska Aktuarieföreningens utbildningsutskott har tagit fram en mall för att underlätta löpande dokumentation av de CPD-aktiviteter som föreningens medlemmar utför. Mallen är i huvudsak ett hjälpmedel för att du själv ska kunna hålla reda på dina utvecklingsaktiviteter, men det kan även användas som en bilaga till ditt CV eller som ett hjälpmedel vid ansökan om lämplighetsprövning för att ansvara för aktuariefunktionen hos ett försäkringsföretag. Förslag på mall för CPD uppföljning finns här.

Tidigare strategi för CPD/KYA finns här.

Medlemsmöten

På våra medlemsmöten presenteras det  vanligen ämnen med anknytning till vår yrkesroll. Huvudsyftet är att vidareutbilda föreningens medlemmar samt informera om nya tekniker och regelverk. Vissa presentationer kan också ge deltagarna stöd för att klara tentamen i något av ämnena som ingår i diplomkraven.

Seminarium

På senare år har Föreningen arrangerat ett antal seminarier tillsammans med Svenska Försäkringsföreningen. Dessa seminarier har bidragit till att sprida kännedom av aktuarieverksamheten och vissa aktuariella problem till andra befattningshavare inom försäkringsbolagen.

SAf anordnar årligen Etikseminariet, som bland annat handlar om hur man som aktuarie agerar professionellt, samt Ekonomi- och Skatteseminariet (i samarbete med Svenska Försäkringsföreningen).