Svar på Förslag till ändring i den periodiska rapporteringen för skade-och livförsäkringsbolag samt tjänstepensionskassor

Svenska Aktuarieföreningen välkomnar Finansinspektionens (FI) förslag på ändringar avseende den periodiska rapporteringen. Vi anser att FI justerat rapporteringen på ett sätt som bidrar till fortsatt kontinuitet i de delar som berör den aktuariella analysen.

Nedan följer dock några synpunkter.

Rapportering livförsäkringsbolag
Kravet på närmare specifikation och analys av gruppliv och tjänstegruppliv är borttaget. Det verkar då ologiskt att tilläggsförsäkringar, såsom premiebefrielseförsäkring, till dessa försäkringar även fortsättningsvis ska specificeras och analyseras i aktuarieredogörelsen.

I rapporten ”Lönsamhet för svenska skadeförsäkringsrisker per riskår” är skadeförsäkring som bedrivs i livförsäkringsbolag definierad som kort sjuk- och olycksfallsförsäkring samt AGB. Denna definition verkar varken följa försäkringsklasser enligt FRL eller definition av försäkringsgrenar enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag. För att det inte ska råda någon oklarhet om hur olika försäkringar ska redovisas vore det önskvärt att definitionen följer befintlig struktur avseende försäkringsgrenar.

Aktuarieredogörelsen kommer enligt förslaget, för produkter med villkorad återbäring, att utgå från Försäkringstekniska avsättningar plus villkorad återbäring. På sikt bör man fundera på om det finns ett intresse av att, för produkter med utjämnad återbäring, på motsvarande sätt i aktuarieredogörelsen utgå från Försäkringstekniska avsättningar plus allokerad återbäring.

Rapportering Skadeförsäkringsbolag
Föreslagen uppdelning i försäkringsklasser bör motiveras och förtydligas. Uppdelningen avviker från den som hittills tillämpats inom Solvens II-projektet i samband med de fyra första kvantitativa konsekvensanalyserna. Eftersom det mycket väl kan bli så att den framtida indelningen i solvenssammanhang blir en annan än den nu föreslagna vore det värdefullt om Finansinspektionen kunde peka ut den just nu mest sannolika indelningsgrunden, så att försäkringsbolagen kan förbereda sig på lämpligt sätt. Investeringar i systemstöd för beräkning enligt nya klasser kommer att behöva göras, och det vore olyckligt om en rapporteringsstruktur som kräver stora justeringar av skadeindelningen bakåt i tiden implementeras nu bara för att ändras inom något år då uppfattningen om de kommande indelningskrav är en annan. För detaljer hänvisas till ett remissvar inlämnat av Länsförsäkringsbolagens aktuarier.

Ändrade rapporteringstidpunkter
En tidigareläggning av årsrapporten medför för bolagen anpassning av rutiner och organisation, en omläggning som initialt kan motverka syftet med att förenkla rapporteringen. Viss risk kan finnas att kvaliteten i rapporteringen försämras i och med tidigareläggningen första året, särskilt för bolag med brett verksamhetsspektrum.

Om Svenska Aktuarieföreningen
Svenska Aktuarieföreningen utgör en sammanslutning av personer, som utövar aktuariell verksamhet i Sverige eller eljest har intresse för sådan verksamhet eller därmed besläktad vetenskaplig forskning. Föreningens ändamål är bland annat att främja aktuarievetenskapen, att främja god utbildning och vidareutbildning av aktuarier samt att avge yttranden om ämnen inom föreningens intresseområden.

För Svenska Aktuarieföreningen

Åsa Larson
ordförande

Läs mer här.