Skip to content

Diplomnämnden

Diplomnämndens syfte är att:

 • Vidareutveckla den aktuariella professionen i Sverige;
 • Säkerställa kontinuerlig tillgång på nya medlemmar till föreningen som uppfyller internationella aktuariella utbildnings- och yrkeskrav;
 • Säkerställa hög utbildnings- och yrkesmässig kvalité för nya medlemmar i Aktuarieföreningen;
 • Utgöra en referens för Utbildningsutskottet för utvecklingen av aktuarieutbildningen i Sverige

Uppgifter

Diplomnämnden ska enligt föreningens stadgar ansökningar om aktuariediplom , ansökan om röstberättigat medlemskap och tilldelning av CERA-diplom:

 • Behandla inkomna ansökningar om diplomering, röstberättigat medlemskap eller tilldelning av CERA-certifikat;
 • Verka som examinationsnämnd för diplomering, röstberättigat medlemskap eller tilldelning av CERA-certifikat i de fall krav enligt stadgarnas § 6 föreligger;
 • Föreslå till styrelsen medlemmar för diplomering, röstberättigat medlemskap eller tilldelning av CERA-certifikat;
 • Nämndens andra uppgifter framgår av den instruktion som besluts vid föreningsstämman:
 • För register över ansökan om diplomering, röstberättigat medlemskap eller tilldelning av CERA-certifikat samt resultat vid examination och förslag till styrelsen. Registret ska finnas på Aktuarieföreningens kansli;
 • Informerar medlemmarna om nämndens verksamhet och praxis vid tillämpning av kompetenskrav för diplomering, röstberättigat medlemskap eller tilldelning av CERA-certifikat;
 • Bistår Aktuarieföreningens medlemmar vid diskussion med Finansinspektionen om behörighet att verka som ansvarig aktuarie;
 • Att aktivt delta i utbildningsutskottets arbete såsom medlemmar av utskottet;
 • Identifiera behov av utveckling av utbildningskrav och informera utbildningsutskottet om behoven;
 • Att verka för kontinuerlig tillgång av kvalificerade personer till aktuarieyrket och i samarbete med Utbildningsutskottet till aktuarieutbildning
 • Att bistå Styrelsen i övriga kvalifikationsfrågor som styrelsen anser lämpligt;

Medlemmar i Diplomnämnden är också medlemmar i Utbildningsutskottet.

Instruktionen finns att läsa här.

Ledamöter

Diplomnämnden skall bestå av minst tre ledamöter och högst sex ledamöter, vilka väljs för en period om fyra år. En ledamot ska vara diplomerad medlem eller röstberättigad medlem med meriterande erfarenhet från försäkrings- och/eller högskoleverksamhet. Minst hälften av ledamöterna ska vara diplomerade. Ledamot kan väljas om, men får tillhöra diplomnämnden högst åtta år i följd. Föreningens ordförande är adjungerad till diplomnämndens möten. Diplomnämnden utser inom sig ordförande och inom eller utom sig sekreterare.

Diplomnämnden har för närvarande följande medlemmar:

Magnus Carlehed, ledamot.

Daniel Rufelt, ledamot. 

Mattias Lundahl, ledamot. 

Helén Björk Westin, ledamot.

Diplomnämndens sekreterare är Jane Niedra till vilken ansökningar och frågor gällande diplomering och rösträtt skall skickas, e-post: medlemskap@aktuarieforeningen.se.