Skip to content

Om föreningen

Svenska Aktuarieföreningens (SAf) ändamål är främst att verka för aktuarieverksamhetens främjande samt att bereda sina medlemmar tillfälle att sammanträffa för utbyte av tankar och åsikter i aktuariella frågor eller i andra frågor av gemensamt intresse. Föreningen har ca 6 medlemsmöten per år och varje gång behandlas ett aktuellt ämne.

Ett organisationsschema motsvarande föreningens olika funktioner finns här.

De flesta av föreningens aktiva medlemmar är anställda i försäkringsbolag, men ett ökat antal medlemmar har börjat arbeta som konsulterande aktuarier.

Föreningen har i över 100 år verkat genom sammankomster med föredrag och diskussioner samt kursverksamhet för efterutbildning av aktuarier och vid föreningens 50-, 75- och 100-års jubileer trycktes festskrifter med historik.

Försäkringsbranschens internationalisering och harmoniseringen av lagstiftning som reglerar försäkringsrörelse ställer nya krav på aktuarier. På senare år har därför föreningen i allt större omfattning blivit en arbets- och remissinstans i olika sammanhang, såväl nationellt som internationellt. Vi har därför valt att organisera oss i olika utskott med olika ansvarsområden. På detta vis har betydligt fler av föreningens medlemmar blivit delaktiga i föreningen och vi har också kunnat bli mer aktiva i det internationella arbetet. Föreningen har således från att ha varit ett forum för diskussioner blivit mer av en yrkesförening.

Även anpassningen mellan föreningens diplomeringskrav och finansinspektionens föreskrifter om villkoren för att vara behörig att anmälas hos Bolagsverket har påverkat denna förändring.

Tillströmningen av nya medlemmar har på senare år varit mycket stor, självklart starkt kopplat till försäkringsbolagens rekrytering av aktuarier. Det ökade behovet av kunskap om risker i samhället, bolagens internationalisering samt ett antal genomgripande förändringar av regelsystemen för försäkringsmarknaden har bidragit till att behovet av analyser hos försäkringsbolagen tilltagit. Solvency II, ett omfattande projekt inom EU som förväntas ha en stor påverkan på europeisk försäkring de kommande åren, och att aktuarier blivit mer involverade i balansräkningens tillgångssida är andra faktorer som påverkat efterfrågan.

Medlemsökningen har varit större bland associerade än bland röstberättigade medlemmar. Något som kan kopplas till de strängare krav som numera ställs för att bli röstberättigad medlem men även att fler blivit intresserade av att ta del av föreningens utbildningstillfällen. I takt med att fler studenter examineras från masterprogrammet i försäkringsmatematik tror vi att andelen röstberättigade kommer att öka igen.

Föreningen har ungefär 500 medlemmar. Antalet röstberättigade medlemmar är ungefär 265 st och diplomerade 130 st.

Stadgar

Svenska aktuarieföreningen bildades 1904 och du kan läsa dess stadgar här STADGAR-SAf-2014-04-22 Senaste ändring av stadgar skedde 2014-04-22.