Medlemsmöte den 12 oktober 2015

Föredrag: Management actions – en kapitalstärkande ansats under Solvens II

Tid & Plats: kl 16.30 Ernst & Young, Jakobsbergsgatan 24 Stockholm

Förutsatt att ett bolag har möjlighet att fatta beslut om kapitalstärkande åtgärder som är bestämda på ett realistiskt och ansvarsfullt sätt, finns det möjlighet att ta hänsyn till antaganden om sådana åtgärder vid beräkning av bolagets avsättningar och kapitalkrav under Solvens II. För att bidra till en realistisk SII-värdering, ska antaganden om management actions vara i linje med bolagets strategier och kan därmed vara utformade på många olika sätt. I en tidigare technical specification för interimsperioden ges exempel på sådant som kan tas i beaktande, såsom förändrade försäkringsavgifter eller förändringar i produkterbjudandet. Man kan också ta hänsyn till strategier kopplade till bolagens investeringsportföljer, huruvida de är lämpliga med hänsyn tagen till försäkringsportföljens karaktär. I senare versioner av regelverket ges inte mycket detaljer kring tillämpningen som sådan, men man är tydlig med de kringliggande krav som måste beaktas om man vill ta hänsyn till möjliga management actions när man utför sina SII-beräkningar. Under detta medlemsmöte kommer våra talare att beskriva hur dessa kringliggande krav bör hanteras, samt beskriva olika antaganden om management actions som kan tillämpas för att göra en korrekt bedömning av sin kapitalsituation, beroende på försäkringsområde.

Steve Hardwick från Milliman, som är ansvarig för företagets kontakter i Norden, kommer att hålla en engelsk presentation som beskriver hur management actions används på kassaflöden kopplade till försäkringsskalet. Han kommer också att berätta vad bolagen behöver ta hänsyn till vad gäller dokumentation och processer om man vill ta hänsyn till management actions i sina SII-beräkningar.

Edvard Sjögren från Kidbrooke Advisory, som är specialiserade inom analys av finansiella risker, talar om hur management actions kan kopplas till ”Volatility Control”, en investeringsmetod som använts sedan länge inom hedgefondförvaltning, men som med fördel börjat tillämpas även  inom försäkringsbranschen, för att optimera balansen mellan avkastning och risk, beroende av observerad volatilitet på riskfyllda tillgångar.

Anmälan görs här.

Fullständig kallelse finns här.