Information från medlemsmöte 19 april

Styrelsens förslag gällande stadgeändring nådde bara enkel majoritet vid medlemsmötet. För en stadgeändring hade det krävts kvalificerad majoritet om två tredjedelar, vilket inte nåddes. Nuvarande stadgar gäller därmed fortsatt. Avseende medlemskategorier behålls också nuvarande indelning men en uppdatering av kompetenskravsdokumentet (KKD) planeras.

Den långsiktiga planen är fortfarande att minska andelen associerade medlemmar genom dels en striktare intagningspraxis för denna kategori och dels förenkla den adminstrativa rutinen för att godkänna röstberättigade medlemmar. Styrelsens mål är fortfarande att ha någorlunda samma krav som Finansinspektionen och att merparten av de individer företagen valt att anställa som aktuarier får vara och är fullvärdiga medlemmar i föreningen.