Skip to content

Redovisningsutskott

Redovisningsutskottets uppgift är att

  •  för Svenska Aktuarieföreningen (SAf) utveckla aktuarieprofessionens syn på redovisningsfrågor inom försäkringsområdet med ett svenskt perspektiv
  •  samarbeta med och stödja arbetsgrupper inom SAf
  •  stödja SAf:s representant i internationella organ med aktuariell anknytning inom redovisningsområdet, såsom arbetsgrupper inom Groupe Consultatif och IAA
  •  noga följa den internaionella utvecklingen på redovisningsområdet, i synnerhet arbetet inom International Accounting Standards Board och följa International Accounting Standards utfärdade av denna, av relevans på försäkringsområdet
  • initiera och leda remissarbete med anledning av planerade och utfärdade IAS, samt arbete med att tolka dessa för svenska förhållanden
  • utgöra en referens för Utbildningsutskottet för en vidareutveckling av den aktuariella professionen
  • bistå SAf:s representanter i deras utbildningsverksamhet inom Aktuarieprogrammet vid Stockholms Universitet
  • upprätthålla kontakt och dialog med till exempel Redovisningsrådet, Redovisningsnämnden, Finansinspektionen och andra relevanta fora
  • främja informationsspridning från utskottet

Ordförande är Artur Chmielewski.

Instruktioner för redovisningsutskottet