Presentation av examensarbeten, 10 dec

Klockan 10.15 presenterar Edvard Larsson sitt magisterarbete med titeln: Riskprofil för skadeförsäkringsbolag. Handledare: Martin Sköld

Studien behandlar möjligheten att ta fram ett eller flera mått för att mäta risken svenska skadeförsäkringsbolag åtar sig till följd av bolagets försäkringsverksamhet. Risken för ett försäkringsbolags försäkringsverksamhet, är att den totala skadekostnaden överstiger det förväntade. Den kan därför relateras till den totala skadekostnadens väntevärde samt variation. För att finna dessa har fördelning för den totala skadekostnaden sökts.

>>>

Klockan 11.15 presenterar Karin Segerros sitt kandidatarbete med titeln: Jämförelse mellan regressionsmodeller. Handledare: Gudrun Brattström

Inom statistik är regressionsanalys ett viktigt verktyg. Den vanligaste är linjär regression som dock kräver vissa förutsättningar. I detta arbete kommer linjär regression att jämföras med en robust regression då dessa förutsättningar inte  är uppfyllda. Resultatet visar att den robusta regressionen ar att föredra vid de flesta situationer.

Samtliga rapporter kommer inom kort att finnas på http://www2.math.su.se/matstat/reports/

Lokalen är sal 34, hus 5 i Kräftriket, Stockholms Universitet