Medlemsmöte den 1 oktober 2015

Föredrag: Hur ser den nationella riskbilden ut idag och i framtiden?

Föredragshållare: Benny Jansson, Bitr. Chef för Enheten för strategisk analys på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Plats: Ernst & Young, Jakobsbergsgatan 24 Stockholm

Innehåll: Benny Jansson presenterar MSB:s arbete med nationell risk- och förmågebedömning och långsiktig strategisk analys. Arbetet med nationell risk- och förmågebedömning syftar till att skapa förståelse för allvarliga risker i Sverige, vilka konsekvenser dessa kan ge upphov till samt vilken förmåga som krävs för att förebygga och hantera dem. Med arbetet bidrar myndigheten till att stödja utveckling av den samlade förmågan att förebygga och hantera omfattande och oönskade händelser på alla nivåer i samhället. För att kunna upprätthålla ett säkert samhälle i en ständigt föränderlig värld behöver arbetet inom samhällsskydd och beredskap även inkludera ett mer långsiktigt perspektiv. Genom att arbeta med framåtblickande scenarioplanering undersöker MSB hur utvecklingen inom olika samhällsområden kan påverka arbetet med samhällsskydd och beredskap. Det handlar dels om att hot- och riskbilden förändras, dels om att förutsättningarna för samhället att förebygga, förbereda sig inför och hantera olyckor och kriser påverkas av samhällsutvecklingen i stort.

Anmälan görs här

Fullständig kallelse finns här