Kompetenskrav för medlemsskap

Föreningens styrelse har på förslag av Utbildningsutskottet beslutat att revidera dokumentet Kompetenskrav för olika medlemskap inom Svenska Aktuarieföreningen.

Det reviderade dokumentet har redigerats om formmässigt för att öka tydligheten och underlätta läsningen. Exempelvis har texten om kompetensblocken placerats så att denna text följer efter en allmän beskrivning av kraven för de olika slagen av medlemskap och av Diplomnämnden och dess roll.

Dokumentet har på några punkter reviderats innehållsmässigt med anledning av förändringarna på universitets- och högskoleområdet. Det gäller bl.a. ny terminologi, såsom högskolepoäng, grundnivå och avancerad nivå. Några ändringar har gjorts med utgångspunkt från Diplomnämndens erfarenhet av diplomeringsprocessen. De viktigaste av dessa punkter är:

1. Diplomnämnden tar på sig uppgiften att, i mån av resurser, bedöma om aktuella diplomeringskrav uppfylls av medlemmar som redan är diplomerade, något som är av särskild vikt för den medlem som överväger att ansöka om dispens från kraven i Finansinspektionens föreskrifter om villkor för att en aktuarie ska få tjänstgöra på ett försäkringsbolag
2. Kraven på språkkunskaper har formulerats om så att det krävs att den sökande kan läsa aktuariell litteratur på engelska, vilket är nödvändigt bl.a. för att de diplomerade medlemmarna ska ha tillgång till viktiga aktiviteter inom kontinuerlig yrkesutveckling
3. Kravet på kurser i försäkringsmatematik har höjts till 30 hp, för att motsvara de krav som ställs i Syllabus från Groupe Consultatif; observera att inga extra krav på kunskaper i försäkringsmatematik har tillkommit, det är bara poängtalet som justerats så att ”kartan stämmer med verkligheten”

Utdrag ur föreningens stadgar har setts över och placerats i Bilaga 1.

Den tidigare texten om Finansinspektionens föreskrifter har ersatts med en text om gällande föreskrifter FFFS 2007:21 och nuvarande praxis för dispens. Texten har placerats i Bilaga 2.

Läs de reviderade kompetenskraven.