CERA-diplom på övergångsregler

CERA Global Association, som är ett samarbete mellan ett antal aktuarieföreningar där även Svenska Aktuarieföreningen (SAf) ingår har definierat kraven för att erhålla CERA diplom.

I likhet med internationell praxis kommer SAf att bereda sina diplomerade medlemmar möjlighet att ansöka om CERA diplomering enligt övergångsregler som ger dispens från kraven som nämnts ovan.

Dispens kommer att beviljas ett begränsat antal diplomerade medlemmar som kan visa att de uppfyller reglerna uppsatta av arbetsgruppen för övergångsdiplomering, AÖD, som bildats på Diplomnämndens initiativ. AÖD’s enda uppgift är att bedöma inkomna ansökningar samt föreslå Diplomnämnden de kandidater som nämnden finner lämpliga att erhålla CERA diplom. Beslut om tilldelning av CERA diplom fattas av styrelsen efter Diplomnämndens rekommendation.

Ansökningsförfarande:
Det är endast möjligt att ansöka om dispens före 2014-11-17.
Ifylld Ansökningsblankett CERA och eventuella bilagor skickas till jane.niedra@aktuarieforeningen.se

Bedömning och beslut:
Lämplighetsbedömningen av kandidaterna görs av AÖD som föreslår lämpliga kandidater att erhålla CERA diplom till Diplomnämnden. Beslut om tilldelning fattas av styrelsen. Beslut väntas meddelas i mitten av december 2014.