Årsmöte den 18/3 2009

Onsdagen den 18 mars 2009, kl. 17.00
Lokal: Finansinspektionen, Brunnsgatan 3

Föredrag av Martin Andersson, Generaldirektör på Finansinspektionen:
Kommande utmaningar för Finansinspektionen inom tillsynen

Ärenden:
1. Val av justeringsman
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Meddelanden
4. Styrelsens berättelse om föreningens och stipendiefondens verksamhet
5. Revisionsberättelse
6. Fastställande av årsredovisning och behandling av årsresultatet
7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
8. Val av styrelseledamöter
9. Val av revisorer och suppleant
10. Val av ledamöter i diplomnämnden
11. Fastställande av medlemsavgift för 2009
12. Utse valberedning
13. Föredrag av Martin Andersson